Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 


1. Vlaardingen in Beweging heeft als primaire taak de uitvoering van het sportbeleid van gemeente Vlaardingen. 

2. Vlaardingen in Beweging heeft als doel het creëren en faciliteren van sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van Vlaardingen. Hierbij maakt Vlaardingen in Beweging gebruik van de inzet van buurtsportcoaches. 

3. Vlaardingen in Beweging is als stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 56744811. 

4. De medewerkers van Vlaardingen in Beweging hebben een onderwijsbevoegdheid en/of sportopleiding/sport deskundigheid. 

Bij inhuur van diensten, en deelname van activiteiten, van Vlaardingen in Beweging gelden de onderstaande algemene bepalingen. Deze worden ook verstrekt bij de aanmelding en/ of op de offerte, het contract of de opdrachtbevestiging:

Algemene bepalingen  


1. Vlaardingen in Beweging heeft als doel het creëren en faciliteren van sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van Vlaardingen. Hierbij maakt Vlaardingen in Beweging gebruik van de inzet van buurtsportcoaches.

2. Vlaardingen in Beweging is als stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 56744811. 

3. De medewerkers van Vlaardingen in Beweging hebben een onderwijsbevoegdheid en/of sportopleiding/sport deskundigheid. 

4. Er wordt gebruik gemaakt van degelijk sport- en spelmateriaal. Schade of vermissing van materialen zullen door Vlaardingen in Beweging in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. 

5. Bij annulering tot maximaal 8 werkdagen voor aanvang van het project brengt Vlaardingen in Beweging 50% van de kosten in rekening. Bij minder dan 8 werkdagen wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 

6. Indien (één van de) docenten door overmacht, ziekte, ongeval of sterfgeval verhinderd is, behoudt Vlaardingen in Beweging zich het recht voor de overeenkomst zonder meer te annuleren. Dit wordt zo spoedig mogelijk gedaan. In overleg zal geprobeerd worden een ander tijdstip overeen te komen of, indien mogelijk, beschikbaar stellen van vervangende medewerkers. Zo dit niet mogelijk is, vergoedt Vlaardingen in Beweging aantoonbare kosten tot maximaal € 50,-. Vlaardingen in Beweging zal zich inspannen, indien dat gewenst is, een alternatief te bieden. 

7. Indien een project buiten plaatsvindt, dienen de omstandigheden qua temperatuur, wind en vochtigheid van dien aard te zijn dat een project ook inderdaad mogelijk is. Dit in verband met de veiligheid van de deelnemers. Deze beoordeling geschiedt door de buurtsportcoach van Vlaardingen in Beweging. Indien een project door de weersomstandigheden niet mogelijk is, moet naar een overdekte locatie uitgeweken kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is, zal Vlaardingen in Beweging toch de totale kosten in rekening brengen.

8. Vlaardingen in Beweging ontvangt, indien gewenst, samen met het ondertekend contract een routebeschrijving naar de locatie waar het project plaatsvindt. 

9. De instelling die Vlaardingen in Beweging inhuurt zorgt, tenzij anders afgesproken, zelf voor extra medewerkers, indien noodzakelijk voor het evenement. 

10. De inzet van de buurtsportcoach, afgesproken in het ViB Partnership, geldt voor het betreffende jaar. 

11. De deelnemers verklaren zich bekend met, en onderwerpen zich aan, de algemene voorwaarden en het reglement.

12. De buurtsportcoach zorgt voor een veilige omgeving. Deelnemen aan de activiteiten is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Vlaardingen in Beweging (ViB) heeft een collectieve activiteiten en evenementen verzekering voor alle activiteiten/werkzaamheden. Daarmee is de aansprakelijkheid voor de organiserende medewerker gedekt.

13. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers.

14. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten, wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. 

Restitutie inschrijfgelden 


1. Restitutie van het inschrijfgeld vanwege annuleren door de deelnemer is in geen enkel geval mogelijk.

Deelnamereglement 


1. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 

2. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden/reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Klachten  


1. Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken buurtsportcoach van Vlaardingen in Beweging, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de cursus, workshop of clinic, het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Vlaardingen in Beweging of diens vertegenwoordiger ter plekke. 

2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de cursus, de workshop, het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Vlaardingen in Beweging. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum. 

3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 3 maanden na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 6 maanden na de oorspronkelijke aanvangsdatum. 

Toepasselijk recht en geschillen   


1. Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.