Menu

Gezocht: leden voor het kernteam Sportakkoord

Gezocht: leden voor het kernteam Sportakkoord

04-03-2021

Voor het kernteam sportakkoord zijn we op zoek naar mensen die Vlaardingen en de Vlaardingers een warm hart toedragen. Uiteraard vanuit de gedachte dat sport en bewegen een middel is om een fitter en vitaler Vlaardingen te realiseren.

In januari is een start gemaakt met de uitvoering van het Vlaardings Sportakkoord. Dit akkoord is opgesteld dankzij de input van vele Vlaardingse partijen en moet ervoor zorgen dat sport en bewegen in het DNA van elke Vlaardinger komt. 

Het akkoord bestaat uit 3 doelstellingen: inclusief sporten en bewegen, vaardig in bewegen en vitale sport- en beweegaanbieders. Integraal sport- en beweegbeleid is het uitgangspunt. Vanuit de doelstellingen wordt op dit moment met zoveel mogelijk organisaties in de stad bekeken hoe er uitvoering kan worden gegeven aan dit akkoord. Projecten of samenwerkingsverbanden kunnen worden geïnitieerd en aangedragen. Het kernteam bewaakt het proces en beslist over de inzet van het uitvoeringsbudget voor het sportakkoord. 

Ben jij iemand die onafhankelijk zijn/haar mening kan geven, overtuigd is van de maatschappelijke impact van sport en bewegen en in staat is om op hoger en abstracter niveau te kunnen beoordelen in hoeverre plannen en projecten bijdragen aan een vitaler Vlaardingen? Ben je bereid om van afstand het proces te volgen en te sturen, 4 tot 6 keer per jaar bijeen te komen en je inzet en energie (zonder vergoeding) ter beschikking te stellen aan jouw stad? Lees dan de uitgangspunten hieronder en meld je dan aan voor een intakegesprek! 

Het kernteam 

- bewaakt de focus en voortgang van het proces betreffende het Vlaardings Sportakkoord in het algemeen;
- bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende domeinen zoals sport, welzijn, gezondheid, zorg en onderwijs, samen met een vertegenwoordiger vanuit de gemeente en ViB;
- beslist over de besteding van het budget op basis van projectplannen die ingediend  worden vanuit de “pijlers” inclusief sporten en bewegen, vaardig in bewegen en vitale sport-en beweegaanbieders;
- beoordeelt de projectplannen aan de hand van de (nog op te stellen) voorwaarden en richtlijnen op hoofdlijnen met de missie “Sport en bewegen in het DNA van alle Vlaardingers” als uitgangspunt;
- is bevoegd tot het geven van advies over ingediende projectplannen.
- controleert de voortgang van de goedgekeurde projecten;
- start met het opstellen van voorwaarden en richtlijnen waaraan in te dienen projectplannen moeten voldoen;
- draagt zorg voor een jaarlijkse verantwoording van de besteding van het uitvoeringsbudget sportakkoord;
- komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar.

Kernteam leden

- zijn onafhankelijk;
- zijn overtuigd van de maatschappelijke impact van sport en bewegen;
- kunnen beoordelen in hoeverre projectplannen bijdragen aan sport en bewegen in het - DNA van alle Vlaardingers;
- zijn niet betrokken bij de totstandkoming of uitvoering van projectplannen die bij het kernteam worden ingediend;
- worden voor een jaar lid van het kernteam. Het lidmaatschap kan daarna 2x met 1 jaar worden verlengd.
- ontvangen geen vergoeding.
- hebben algemene kennis van Vlaardingse organisaties en trends, ontwikkelingen en actualiteit binnen het domein sport, welzijn, gezondheid, zorg en/of onderwijs.
Kandidaatstelling en benoeming  

Diegenen die zitting zouden willen nemen in het kernteam kunnen dit tot 1 maart 2021 kenbaar maken aan Vlaardingen in Beweging, kartrekker van het Vlaardings sportakkoord. Daarna volgt een informatie/kennismakingsgesprek op basis waarvan wordt besloten of de kandidaat zitting wil en kan nemen in het kernteam. Contactpersonen bij ViB voor het Vlaardings Sportakkoord zijn: Pim van Kan (pim@stichtingvib.nl), Diego Remondo Gomez (diego@stichtingvib.nl), Lucia van der Laarse (lucia@stichtingvib.nl) en Suzanne van Reij (suzanne@stichtingvib.nl)

Bekijk ander nieuws

Wethouder Arnoud Proos sport mee met de VLD 750 Gymles van Vlaardingen in Beweging

Wethouder Arnoud Proos sport mee met de VLD 750 Gymles van Vlaardingen in Beweging

Deze week krijgen alle kinderen die les krijgen van #TeamViB een VLD 750 gymles aangeboden. Tijdens de gymles van groep 7/8 van het Johannes Calvijn was wethouder sport Arnoud Proos aanwezig. Als begi...

25-05-2023 Lees verder
Zwemmen voor mensen met een (chronische) ziekte, beperking of een bijzondere eigenschap

Zwemmen voor mensen met een (chronische) ziekte, beperking of een bijzondere eigenschap

De kracht van water maakt dat mensen zich vrijer en makkelijker kunnen bewegen; het vermindert pijn, werkt therapeutisch en verbetert de conditie. Zwemmen moet leuk zijn en vertrouwd voelen! Dat is ie...

17-05-2023 Lees verder
Uitnodiging woensdag 14 juni Sportakkoord en Preventieakkoord

Uitnodiging woensdag 14 juni Sportakkoord en Preventieakkoord

Vlaardings Sportakkoord Op 2 november 2019 ondertekenden 20 Vlaardingse welzijn-, zorg- en sportorganisaties het Vlaardings Sportakkoord. U was wellicht zelf één van de ondertekenaars. ...

17-05-2023 Lees verder
Meivakantie

Meivakantie

Lees hier meer over wat er allemaal in Vlaardingen te doen is tijdens de meivakantie! Minters, CJV en ViB hebben super leuke activiteiten voor je bedacht. Het overzicht van alle activiteiten in de mei...

12-04-2023 Lees verder
Volwassenenfonds

Volwassenenfonds

Geen geld om te kunnen sporten en bewegen bij een aanbieder in Vlaardingen? Het Volwassenenfonds helpt nu iedereen in Vlaardingen van 0 t/m 100+ jaar! In Vlaardingen waren er al regelingen voor kinde...

15-02-2023 Lees verder